Đeo đuổi một lý tưởng khó đạt còn hơn làm một việc dễ thành công nhưng bất lương.